สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ 

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่นคำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

    โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 

สำนักงานประกันสังคม ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ 

โทร. 02-956-2144

     ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560


          พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นรายกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อที่ 1 ในวันสอบ
3. คำถาม : เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 30 มิถุุนายน 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสมัครฯ  จำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
1. 
ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 400 บาท
2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน 30 บาท 
ค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศและสำนักงานประกันสังคมจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเมื่อไร 
คำตอบ : สำนักงานประกันสังคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบในการประเมินภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม และที่ http://www.sso.go.th หัวข้อ รับสมัครบุคลากร หรือ https://sso.job.thai.com
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ทางเว็บไซต์  วันที่ 17 กรกฎาคม 2560  ทาง  http://sso.thaijobjob.com/ 
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามวุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้สมัครฯ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ณ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม โทร. 02-956-2144
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครฯ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.